Aktuálníletáky.cz

Hornbach leták, katalog : Obklady a dlažba

Platnost od 6.5 .2019 do 31.12 .2019


Obklady a dlažba - strana 2


Obklady a dlažba - strana 2

<#2é410,'+-6 58ł, 10.+0' *140$#%* RTQLGMVQXÅP½XQF[  RTQFWMVŃ 2įGU XGUJQRWPChornbach.cz 5PCwKOKRTQLGMV[RQTQUVGw 6[O½wRTCEQXPÉQFJQFN½PÉ my odbornost na YYYJQTPDCEJE\PCXQF[ &124#8#$#.©-ł</#* 0½XQF ,CMQDNQzKVMQWRGNPW 'RSUDYD]GDUPDSODWÊSįLREMHGQ¾YFHQDG.êDSURSURGXNW\NWHUÆO]HSįHSUDYLWYNDUWÐQRYÆNUDELFLRUR]PøUX[[FP 2įKRN½PQX½PÉ2įKP½MWRW2 /ŃzGwporovnávatOŃzGwrezervovatCWzFQJQFKP QFTG\GTXCEGUKUXÅ\DQzÉX[\XGFPQWVPCRTQFGLPø #PGDQOŃzGwRįÉOQnakupovatCPGEJCVUK\DQzÉFQTWêKVCz FQOŃ6CMQXÅLUQWXÙJQF[PCwGJQe-shopu/½OGQVGXįGPQ JQFKPFGPPø 0½XQF ,CMPCNGRKVOQ\CKMW įKRT½EK OBSAH RGO *140$#%*2TQLGMVQXÙDCWOCTMVUGUJQ JVVRYYYJQTPDCEJE\ *140$#%*s2TQLGMVQXÙOCTMGV &NCzDCsPGMQPGêPÅOQzPQUVK &QTWêGPÉ FQFQOW 2Q\PGLUQWêCUPÅVTGPF[XQDNCUVKFNCzD[CQDLGXPQXQWKPURKTCEK2QUM[VPGOG VKRTCMVKEMÅP½XQF[PCRQMN½FMWCRTQ\TCFÉOGVKXwGQTŃ\PÙEJFTW\ÉEJFNCzFKE C|VGEJPKM½EJUR½TQX½PÉ#PCXÉEFÉM[PCwGOWOQPV½zPÉOWUGTXKUWDWFGwOÉV XwG\LGFPÅTWM[sQFXÙDøTWRįGURQTCFGPUVXÉCzRQRTQHKRQMN½FMW 0[PÉUKOŃzGwXÙTQDM[ MQWRKVQPNKPGCPGEJCV RQJQFNPøFQTWêKVFQOŃ &NCzD[VQLGHCUEKPWLÉEÉUVCXGDPÉRTXGM,UQWPGP½TQêPÅPCÖFTzDWX[T½DÉUG XwKTQMÅwM½NGDCTGXVXCTŃCHQTO½VŃ&ÉM[VQOWUGVKXGXÙDøTWQVGXįQWVCMįMC PGQOG\GPÅOQzPQUVKWVX½įGPÉKPVGTKÅTŃCGZVGTKÅTŃ8*140$#%*WPCNG\PGw QRTCXFWwKTQMÙXÙDøTFNCzGDCQDMNCFŃ#ĹWzUGLGFP½QKPVGTKÅTQXÅPGDQ GZVGTKÅTQXÅQDMNCF[CFNCzD[PGDQVįGDCMQWRGNPQXÅUÅTKG&½NGVKPCDÉ\ÉOG QDTQXUMÙXÙDøTFQRNĢMQXÅJQUQTVKOGPVWLCMQLUQWVįGDCOQ\CKM[FGMQTCVKXPÉ QDMNCF[R½UM[CUQMN[#D[D[NVXŃLRTQLGMVMQORNGVPÉDWFGwRQVįGDQXCV KUCPKV½TPÉEJGOKKUKNKMQP[UR½TQXCEÉJOQV[CRQVįGDPÅP½įCFÉ6QXwGWP½UVCMÅ PCNG\PGwCUCOQ\įGLOøUICTCPEÉVTXCNGPGLPKzwÉEJEGP 4 G\GTXCEGQPNKPG X[\XGFPWVÉXRTQFGLPø 1DLGFPGLUK\DQzÉQPNKPG CX[DGTUKRQzCFQXCPÅ FCVWOX[\XGFPWVÉ 1DLGFP½PÉFQTWêGPÉ FQLKPÅRTQFGLP[ 0GEJUXQWQDLGFP½XMW RįGXÅ\V\FCTOCFQQDEJQFW RQFNGVXÅJQXÙDøTW 6øwÉOGUGPCVXQWP½XwVøXWRįÉOQXRTQFGLP½EJ*140$#%*MFGPCVGDGêGM½ X[wMQNGPÙRGTUQP½NRįKRTCXGPÙRQOQEKVKURTQLGMV[#PGDQUKP½wUQTVKOGPV RTCEQXPÉP½XQF[TCF[CVTKM[OŃzGwRTQJNÅFPQWVQPNKPGPCCFTGUG )CTCPEGXT½EGPÉ \DQzÉFPÉ www.hornbach.cz 2NCVÉVCMÅRTQ\DQzÉ \CMQWRGPÅXQDEJQFø 2 0½XQF ,CMQDNQzKVUVøPWRįÉTMCOGPGO 6TXCNGPGLPKzwÉEGP[XRTQFGLPøKXGUJQRW %<  5P½OKVQ\XN½FPGVG Plánování Koupelnové série $ÉNÙRTQITCO Velké formáty DNCzD[UGX\JNGFGOFįGXC DNCzD[UGX\JNGFGOMCOGPG Mozaiky Kamenné mozaiky Obkladové pásky Pro exteriér a interiér <RįÉTQFPÉJQMCOGPG Indoor & Outdoor Vše pro projekt Pomocníci pro váš projekt 2QMN½FMCRQFNCJQXÅFNCzD[ 4–5 6–15 16–17 18–19 20–23 24–25 26–27 28 29 30–31 s 34–35 36 37 38–39 3